Subscribe

RSS Feed (xml)Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

Rabu, 22 September 2010

Contoh Kalimat

Reibun ; れいぶん ; 例文 ; contoh kalimat
Asoko ni dare ga imasu ka ; あそこにだれがいますか ; Disana ada siapa?
Kenshuusei ga imasu ; 研修生がいます ; Ada trainee
Dare mo imasen ; だれもいません ; Tidak ada siapa-siapa
Hako no naka ni nani ga arimasu ka ; はこの中に何がありますか ; Di dalam kotak ada apa?
Boruto to natto ga arimasu ; ボルトとナットがあります ; Ada baut dan mur
Nani mo arimasen ; 何もありません ; Tidak ada apa-apa
Tanaka-san wa doko ni imasu ka ; 田中さんはどこにいますか ; Tuan Tanaka ada dimana?
Robii ni imasu ; ロビ-にいます ; Ada di Lobby
Depaato wa doko ni arimasu ka ; デパ-トはどこにありますか ; Dept store ada dimana?
Eki no chikaku ni arimasu ; 駅の近くにあります ; Ada di dekat stasiun
Suitchi wa doko desu ka ; スイッチはどこですか ; Saklar ada dimana?
Doa no migi desu ; ドアの右です ; Di sebelah kanan pintu
Nagoya wa Toukyou to Oosaka no aida ni arimasu ; 名古屋は東京と大阪の間にあります ; Nagoya ada di antara Tokyo dan Osaka
Jimusho wa ni-kai no robii no hidari desu ; 事務所は2回のロビ-の左です ; Kantor ada di sebelah kiri Lobby tingkat 2

Renshuu A ; れんしゅうA ; 練習A ; latihan A
Kyoushitsu ni kenshuusei ga imasu ; 教室に研修生がいます ; Di ruang kelas ada trainee
Kyoushitsu ni Rao-san ga imasu ; 教室にラオさんがいます ; Di ruang kelas ada tuan Rao
Kyoushitsu ni hito ga imasu ; 教室に人がいます ; Di ruang kelas ada orang
Kyoushitsu ni onna no hito ga imasu ; 教室に女の人がいます ; Di ruang kelas ada orang perempuan
Kyoushitsu ni dare ga imasu ka ; 教室にだれがいますか ; Di ruang kelas ada siapa?

Asoko ni kagi ga arimasu ; あそこに鍵があります ; Disitu ada kunci
Asoko ni tokei ga arimasu ; あそこに時計があります ; Disitu ada jam tangan
Asoko ni kouen ga arimasu ; あそこに公園があります ; Disitu ada taman
Asoko ni gakkou ga arimasu ; あそこに学校があります ; Disitu ada sekolah
Asoko ni nani ga arimasu ka ; あそこに何がありますか ; Disitu ada apa?

Hako no ue ni hon ga arimasu ; 箱の上に本があります ; Di atas kotak ada buku
Hako no shita ni hon ga arimasu ; 箱の下に本があります ; Di bawah kotak ada buku
Hako no naka ni hon ga arimasu ; 箱の中に本があります ; Di dalam kotak ada buku
Hako no migi ni hon ga arimasu ; 箱の右に本があります ; Di sebelah kanan kotak ada buku
Hako no hidari ni hon ga arimasu ; 箱の左に本があります ; Di sebelah kiri kotak ada buku

Tanaka-san wa jimusho ni imasu ; 田中さんは事務所にいます ; Tuan Tanaka ada di kantor
Tanaka-san wa soto ni imasu ; 田中さんは外にいます ; Tuan Tanaka ada di luar
Tanaka-san wa Lee-san no ushiro ni imasu ; 田中さんはリイさんの後にいます ; Tuan Tanaka ada di belakang tuan Lee
Tanaka-san wa doko ni imasu ka ; 田中さんはどこにいますか ; Tuan Tanaka ada dimana?

Ginkou wa asoko ni arimasu ; 銀行はあそこにあります ; Bank ada disitu
Ginkou wa chikaku ni arimasu ; 銀行は近くにあります ; Bank ada di dekat sini
Ginkou wa depaato no tonari ni arimasu ; 銀行はデパ-トの隣にあります ; Bank ada di sebelah Dept store
Ginkou wa doko ni arimasu ka ; 銀行はどこにありますか ; Bank ada dimana?

Sentaa no chikaku ni depaato ya resutoran ya byouin (nado) ga arimasu ; センタ-の近くにデパ-トやレストランや病院(など)があります ; Di dekat Center ada Dept store, restoran dan rumah sakit
Sentaa no chikaku ni ginkou ya yuubinkyoku ya toko-ya (nado) ga arimasu ; センタ-の近くに銀行や郵便局や床屋(など)があります ; Di dekat Center ada bank, kantor pos dan barber shop
Sentaa no chikaku ni gakkou ya kouen ya koujou (nado) ga arimasu ; センタ-の近くに学校や公園や工場(など)があります ; Di dekat Center ada sekolah, taman dan pabrik

Renshuu B ; れんしゅうB ; 練習B ; latihan B
Kenshuusei ga imasu ; 研修生がいます ; Ada trainee
Hako ga arimasu ; 箱があります ; Ada kotak
Tsukue ga arimasu ; 机があります ; Ada meja
Sensei ga imasu ; 先生がいます ; Ada guru
Okane ga arimasu ; お金があります ; Ada uang
Kodomo ga arimasu ; 子供があります ; Ada anak
Resutoran ga arimasu ; レストランがあります ; Ada restoran
Tabako to matchi ga arimasu ; 煙草とマッチがあります ; Ada rokok dan korek api
Tomodachi ga arimasu ; 友達があります ; Ada teman
Rao-san ga imasu ; ラオさんがいます ; Ada tuan Rao
Watashi no kagi ga arimasu ; 私の鍵があります ; Ada kunci saya
Dare mo imasen ; だれもいません ; Tidak ada siapa-siapa
Nani mo arimasen ; 何もありません ; Tidak ada apa-apa

Kyoushitsu ni kenshuusei ga imasu ; 教室に研修生がいます ; Di ruang kelas ada trainee
Robii ni kenshuusei ga imasu ; ロビ-に研修生がいます ; Di Lobby ada trainee
Niwa ni kenshuusei ga imasu ; 庭に研修生がいます ; Di halaman ada trainee
Shokudou ni kenshuusei ga imasu ; 食堂に研修生がいます ; Di ruang makan ada trainee
Asoko ni kenshuusei ga imasu ; あそこに研修生がいます ; Disitu ada trainee
Watashi no kaisha ni kenshuusei ga imasu ; 私の会社に研修生がいます ; Di perusahaan saya ada trainee

Tsukue no ue ni hon ga arimasu ; 机の上に本があります ; Di atas meja ada buku
Terebi no ue ni hon ga arimasu ; テレビの上に本があります ; Di atas TV ada buku
Shinbun no ue ni hon ga arimasu ; 新聞の上に本があります ; Di atas koran ada buku
Hako no ue ni hon ga arimasu ; 箱の上に本があります ; Di atas kotak ada buku
Isu no ue ni hon ga arimasu ; 椅子の上に本があります ; Di atas kursi ada buku
Zasshi no ue ni hon ga arimasu ; 雑誌の上に本があります ; Di atas majalah ada buku

Tsukue no ue ni nani ga arimasu ka ; 机の上に何がありますか ; Di atas meja ada apa?
Hon ga arimasu ; 本があります ; Ada buku
Tsukue no shita ni nani ga arimasu ka ; 机の下に何がありますか ; Di bawah meja ada apa?
Kaban ga arimasu ; 鞄があります ; Ada tas
Kimura-san no migi ni nani ga arimasu ka ; 木村さんの右に何がありますか ; Di sebelah kanan tuan Kimura ada apa?
Isu ga arimasu ; 椅子があります ; Ada kursi
Uchi no soto ni nani ga arimasu ka ; 家の外に何がありますか ; Di luar rumah ada apa?
Isu ga arimasu ; 椅子があります ; Ada kursi
----------------------------------------------------------------------------

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

My Blog List

You can replace this text by going to "Layout" and then "Page Elements" section. Edit " About "

Blog Archive